piatok 19. februára 2021

 

 

      SPRÁVA 
       o činnosti Jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2020 - Eduard Piovarči
                                                                                              
      Naša posledná akcia v roku 2020 prieskum a práce v nových zavalených častiach Ľudmily. Tak veľké  stalagmity nikde v jaskyni nemáme. Ťažba tu zničila poriadnu nádheru....    
        Foto: Eduard Piovarči
  Peťo Lauko medzi Blokmi vo vstupnej časti 15 m vysokého a 28 m širokého portálu Juránskej jaskyne v strednej Istrii, Pre nás malofatrancou naozaj ozrutánska jaskyňisko.
  
 
   


SPRÁVA O  ČINNOSTI JASKYNIARSKEJ SKUPINY 
ARAGONIT V COVIDOVOM ROKU 2020
 

 
       Už po 12. rok bola činnosť jaskyniarskej skupiny Aragonit zameraná na prácu v lokalite Lomu Kraľovany II v oblasti Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander. Celkom sme v tomto roku zorganizovali 43 jaskyniarskych akcií. Z toho 31 akcií sme uskutočnili v lome Kraľovany II. (Zamerali sme ôsmimi polygónovými ťahmi  21,24 m nových priestorov v jaskyni  Ľudmila + 4,49 m v Pirátskej zátoke, Vo Vergotinskej jaskyni na Istri sme zamerali v nových priestoroch prekopaných v rokoch 2018 a 2019 tri polygónové ťahy v dĺžke 13,35 m. Pre prítomnosť CO2 sme nedokázali domerať priestory za Norou Mojsejovou.) Tri akcie sme uskutočnili  v zahraničnej akcii na Istrii v Chorvátsku v oblasti sprístupnenej jaskyne Jama Baredine v Juránskej a Vergotinskej jaskyni.
      Našu činnosť však značne poznamenala pandemická situácia, lockdowny, karantény  a zákazy cestovania do iných okresov. Všetky akcie sa preto organizovali veľmi obtiažne. Členovia sa často obávali akcií účastniť aj kvôli hroziacim pokutám za pohyb mimo okres.  Dopravu na lokality sme preto celý rok realizoval cez dva okresy do tretieho osobným automobilom v rámci monitoringu  uzáveru jaskyne Ľudmila špecializovanou strážnou službou, čo bolo ale finančne náročné, ale bezpečnejšie. Dopravu na akcie som sponzoroval sumou 450 Euro
       V Lome kraľovany II. sme na 10 akciách pokračovali vo výkopových prácach pod zrúteným portálom Pieskovej jaskyne. Hneď v prvej akcii 23.4. (E. Pioavrči, S. Puškášova) sme zistili že nám bývalí ťažbár v lome odťažil kus jaskynnej steny pod portálom čo nás samozrejme nepotešilo. Ťažba je tu už zastavená, ale ťažbár občas príde a narýpe si ešte kde sa dá pár fúr drte a nejaké jaskyne ho nezaujímajú.  Zoškrapované trosky južnej steny bývalej krasovej dutiny posiate špeciálnymi anstomózami, sme našli rozbité na úpätí svahu. Pokračovali sme v kopaní sondy ktorá odkryla kus východnej steny dutiny ktorá ako sme časom zistili pokračuje šikmo nadol do hĺbky a stáča sa smerom na severovýchod. Pôdorys dutiny pred portálom mal rozmery 5x4 m s odhadovanou výškou 2 až 3 metre. Výkopové práce sú však opäť nebezpečné. Po čase môže opäť hroziť zvetranie a následné zrútenie masívneho bloku do sondy. Počas každej akcie v Pieskovej jaskyni sme kontrolovali a monitorovali  aj uzáver jaskyne Ľudmila.
       Na jar 11.marca sa mal v Pieskovej jaskyni uskutočniť odber vzoriek sedimentu pre jeho datovanie metódou kozmogénnych nuklidov. Kontaktoval ma v tomto zmysle začiatkom roka Saša Lačný z Trnavského speleoklubu. Odber mala robiť prírodovedecká fakulta UK. No práve pre karanténu do ktorej som sa nečakane dostal  i s rodinou sa dohodnutá akcia neuskutočnila ak sa nič nestane uskutoční sa odber vzoriek na jar 2021 
      25 akcií sme venovali prácam vo vchode do jaskyne Ľudmila. Našim cieľom bolo pripojiť k Ľudmile Jaskyňu nad diamantovým vŕtaním, čím by Jaskyňa Ľudmila presiahla dĺžku 300 metrov. Preto bolo treba vyťažiť bloky z malej zdanlivo slepej dutinky vľavo vo vchode do jaskyne, kde na výraznej zvislej tektonike predpokladáme prepojenie inváznymi  ponormi s Jaskyňou nad diamantovým vŕtaním. Akcie sme tu organizovali aj preto, aby sme zamedzili prípadným ďalším atakom na uzáver jaskyne.  Pri čistení tohto priestoru hneď na prvej akcii 13.6. (M. Hulla, J.Ďuríček, E. Piovarči. M. Piovarčiová)sa však ukázalo, že priestory tu pokračujú tesnou plazivkov smerom na severo- severo východ pozdĺž lomovej steny.  Ďalší prieskum a výkopové práce sa preto začali uberať  prednostne práve týmto smerom.  
      
20.6. sme sa zúčastnili spoločnej akcie potápačov a jaskyniarov  na Ekodni 2020. Za Aragonit sa zúčistnilo celkom 20 ľudí aj s rodinnými príslušníkmi. Potápačov bolo vyše 35, celkom sa akcie zúčastnilo okolo 55 ľudí. Na covidovú dobu to bolo naše najodvážnejšie podujatie. Nikto z účastníkov aspoň za nás jaskyniarov po nej neochorel. Všetci sme predsa otužovali.  Jazero už pred nami čistili rybári, no napriek tomu sa nazbieralo ďalších 17 vriec odpadu. Okrem zberu odpadu dvaja naši jaskyniari (M. Hulla a J. Ďuriček) vyrazili napriek upršanému počasiu k Ľudmile aby nevyšli z cviku a trochu popracovali v rozširovaní úžiny. Nuž a vrátili sa mokrí a celý rozjasaní,  že objavček. Chlapci rozšírili plazivku a pretisli sa do malej nízkej sienky z ktorej dovideli cez hrdlo úžiny do ďalšieho trochu väčšieho priestoru. Objav odhadli na cca 15 m s tým že možno to pôjde aj ďalej. Nuž každý meter naviac v Ľudmile poteší, preto že už dlhšiu dobu sme sa nedokázali v tejto jaskyni pohnúť výraznejšie dopredu
       27.6. sa previedol prieskum aj za druhou úžinou. Objav sa zastavil na odhadovaných 18-stich metroch. Škoda dúfali sme že chodba bude voľne pokračovať ďalej. Možno áno, ale bude treba kopať . (M.Hulla, J. Juríček, E. Piovarči).
       Na akcii 6.7. sme najprv zamerali povrchový ťah od Ľudmily k Pirátskej jaskyni a samotnú 4,49m dlhú Pirátsku jaskyňu, preto že objavené priestory smerujú práve k nej.  Na ďalších akciách sme ale museli bezpečne sprístupniť ústie do prvej plazivky, čo si vyžiadalo veľa úsilia na viacerých akciách. Ťažbou zrútený strop jaskyne bol na týchto miestach kompaktne zhustený a museli sme odstrániť niekoľko veľkých pevne zakliesnených blokov, ktoré ohrozovali bezpečné preliezanie prvou plazivkou. Na akcii 8. augusta nám špeciálnymi prácami pomohol bloky rozbiť F. Vacek z OS Veľká Fatra.(M. Hulla, E. Piovarči, P. Grochal) Až koncom roka na posledných akciách sme boli schopní zamerať objavené priestory ktoré dosiahli dĺžku 21,24 m, čím Ľudmila dosiahla novú zameranú dĺžku  z pôvodných 251,3 m., na 272,54 m, čím systém jaskýň Ľudmila a Jaskyne udavačov dosiahol dĺžku 303,64 m.
       V ďalších prácach za prvou úžinou, kde musíme vyprázdniť 5 metrov dlhú nízku sienku aby sme sa dostali k rozšíreniu druhej úžiny, sme odkryli dva veľké šikmo položené stalagmity aké v jaskyni nemajú obdobu. Ide o minimálne meter vysoké pne s učesnutými špicami hrubé cca 25 až 35 cm. Bolo vidieť, že na miestach kde sú zatlačené nemohli vyrásť. a že pochádzajú z pôvodne väčšieho odťaženého priestoru a do tohto miesta boli dotlačené s ostatnými troskami sintrov a kvapľov, zrejme radlicami strojov ktoré v lome pracovali. Vyvýšené terasy pred Ľudmilou sú vlastne trosky odťaženého jaskynného priestoru, prihrnuté tesne k lomovej stene, preto že veľké hrubé kvaple a sintre robili ťažbe problém v drtičkách, o čom nás informoval pamätník bývalý zamestnanec lomu pán Daniel Piader z Turian, ktorý tu radlicou v roku 1985 odkryl otvor do 12 metrov vysokého dómu jaskyne s kvapľami hrubými a dlhými ako ruky. Tak mi to pripadne že pán Piader sa o jednu etáž sekol pôvodne nám na fotografii keď sme ho prvý krát navštívili doma ukázal presne našu etáž z Ľudmilou že tam bola odťažená Velká dvorana. Keď bol s nami v teréne tvrdil že to bolo na etáži ktorá je na úrovni sedielka nad jazerom teda o etáž nižšie. Lenže pán Piader bol už po slabšej porážke a tak si už všetko ako sám hovoril nepamätal tak dobre. Mohol sa zmýliť?
       Pri poslednej akcii 29. 12. sme v prvej úžine cítili prievan, čo nás poháňa k ďalšej práci. Po zakreslení nových údajov do mapy zisťujeme že sme v nových priestoroch v blízkosti chodby za Zlatou bránou v smere k  Igelitovému dómu. Z Jaskyne Pirátska zátoka je to k priestorom igelitového dómu necelých 9 m smerom na východ. Popri kopaní sme uskutočnili aj niekoľko exkurzných prehliadok  jaskyne. (25. 10., M. Kanáš, J. Ďuriček, V. Ciprichová, K. Klamošová,  15.11., K. Klamošová, M. Piovarčiová)
       Aj v roku 2021 sa budeme usilovať o spojenie jaskýň Ľudmila a Jaskyne nad diamantovým vŕtaním a tiež sa pokúsime bezpečne rozšíriť vchodovú plazivku do Jaskyne udavačov, odkiaľ sa pokúsime preniknúť do nových priestorov smerom k Zlatej bráne a Igelitovému dómu v Jaskyni Ľudmila, čím by mohol systém jaskýň značne presiahnúť dĺžku 400 metrov a jaskyňa  by sa tak mohla stať najdlhšou jaskyňou v lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander.
       13. až 23. augusta po dlhšom korešpondovaní so Silviom Legovičom sa mi podarilo získať jeho súhlas k návšteve o sile 10 ľudí k pokračovaniu nášho prieskumu v Istrijských jaskyniach . 10 členný mančaft sa však ku dňu štartu akcie postupne scvrkol na troch chlapov, aj napriek tomu, že sme mali zaistené separé ubytko na jamarskej základni, kde nehrozil žiadny kontakt z domácimi, teda žiadna socializácia. Nikto tam nechcel chytiť covid. 
       Vycestovali sme napokon len traja, dvaja vedúci klubov P. Lauko , E. Piovarči a T. Hulla. A dobre sme urobili že sme z toho na smrť vydeseného Slovenska vypadli. Počas jazdy cez Rakúsko nás častovali poriadne lejaky a tak sme nedúfali že v Julinkách budeme mať dobré  počasie, ale hneď prvé ráno po bivaku v mokrej tráve v Kranjinskej Gore sa ukázala nádherná modrá nad našimi hlavami. Tak že oplatí sa vždy jazniť k moru cez Julinky. Spravili sme ranný trek nad Gvozdom Martuliek s výhľadmi na nádherné horské panorámy.  Na programe dňa boli úžasný vodopád Perečník a potom prieskum doliny Krma smerom ku Triglavu. Pri Perečníku sme vystúpali až k hornému vodopádu trasa bola pekne a čerstvo zaistená bezpečnostnými zábradliami a schodišťami ktoré tu v predchádzajúcom lete ešte neboli.  Na Bohinskom jazere sme dali k večeru ďalší trek do krasového kaňonu Mostnica. Ďen v horách bol dlhý ako týždeň a nabitý dojmami a nádhernou romantickou dovolenkovou atmosférou, ktorá sršala zo všetkých ľudí ktorých sme tam stretali.
        Na Istrii sme sa prevažne povaľovali a slnili na poloprázdnych plážach okolo Poreča. Bol tam skrátka raj na zemi:-) Uskutočnili sme len dve jaskyniarske akcie i kvôli Peťovmu starému zraneniu achylovky. V Juránii vo veľkej ílovej zátke a vo Vergotinskej jaskyni. V Juránskej jaskyni bez veľkých akcií nemôžeme postúpiť. Naše akcie tu v roku 2020 zastavil covid. Traja odhodlaní to tu nezachránia, ale napriek tomu sme sa pustili do práce v Talianskej sonde v ktorej sme našli cca viac ako 100 rokov starú rajčinovú konzervu s vyobrazením Titaniku. Naša nádrž na vodu z predchádzajúcej jesene sa žiaľ nenaplnila niekto nám ju prederavil. Musíme ísť na to inak. Vodu si sem dovezieme v bandaskách ak nás v roku 2021 nezastavia covidové pasy.
      Vo Vergotinskej jaskyni sme sa pustili do zamerania priestorov vykopaných v predchádzajúcich dvoch rokoch. Keďže Peťovi sa ozvalo staré zranenie, boli sme na to len dvaja. Stihli sme natiahnuť v nových priestoroch len tri polygónové ťahy v dĺžke 13,35 m a z priestoru za Norou Mojsejovou nás vyhnala takmer nedýchateľná atmosféra s vysokým obsahom CO2. K akcii na Istrii som sa odhodlal preto že som už vtedy ako konšpirátor  tušil že k cestovaniu von bude v roku 2021 potrebný už covidový pas a že sa tam už zrejme nemusím v roku 2021 dostať, preto že očkovať sa nemienim. Doteraz banujem že som nezačal organizovať zahraničné akcie na Istriu už začiatkom leta.  Všetci čo sa nechali uväzniť doma mohli len banovať. Covid nikto z nás domov nedoviezol,  naopak sme pookriali na duchu i na tele a užili sme si ten úžasný pocit pohody a slobody v horách i na morskom pobreží kde slané morské prostredie covidu v žiadnom prípade nepraje a ešte blahodárnejšie tam pôsobí slnečné UV žiarenie.
       Navyše som sa tam živil aj chuťovo úžasným ovocným jogurtom s probiotikami s hroznom a čučoriedkami aký nikde u nás nezoženiem. Doviezol som si domov 10 litrov tejto úžasnej pochutiny a dúfam že sa nám predsa len v roku 2021 podarí k morskému pobrežiu Istrie k našej práci v tamojších jaskyniach dostať. Ležia tam pre nás šance k veľkým objavom, ktoré nám doma v Malej Fatre moc nehrozia.
       10.6. sme uskutočnili jedinú akciu v Belskej doline v Líščej priepasti, kde sme skúšobne ťažili z priepastky suť v transportnom batohu. Ako trenažér to bolo dobré. Skôr nás ale bude v budúcnosti zaujímať vyššie položená jaskyňa Chladná diera. (P. Kozoň, M, Hulla, M. Sraňay, E. Piovarči)
       Na dvoch akciách  M.Hulla a J.Ďuriček  prevádzali terénny prieskum v oblasti západného hrebeňa Hoblíka kde našli dve nové menšie cca 3 m dlhé jaskyne v jednej z nich začali výkopové práce. Na jednej akcii sme 3. 1., prevádzali terénny prieskum v masíve Dedovej v Turskej doline (E. Piovarči, J. Litvík
        25. 1. sme sa v Rieke stretli s projektantom tunelov Ing. Jánom Snopkom  z TAROSY c.c., s.r.o. Šlo o trasovanie cestného tunela, ktorý by sa mohol začať budovať v Kraľovianskom meandri  do piatich rokov. Doporučili sme variant V5 s dĺžkov 407 m, ktorý by neohrozil známe jaskyne na lokalite. Šlo by napokon aj o najúspornejšiu variantu.
        Poďakovanie patrí všetkým čo sa v ťažkej kovidovej dobe obetavo zúčastňovali akcií na relatívne „vzdialenej“ lokalite. Vďaka patrí i mojej vnučke Sárke Puškášovej a dcére Alžbetke, ktoré ako čerstvé šoférky obetavo a úspešne odšoférovali 22+7 akcií. 4 akcie odšoféroval Michal Božek, 3 Peter Grochal a po 1 Jano Litvík, Matej Straňay, Martin Grečmal. 
       Nuž nebol to najšťastnejší rok v našich životoch. Na väčšine našich akcií v lome sme okrem slnenia, respektíve chytania potrebného vitamínu D i otužovali v chladných i ľadových vodách jazera. Pričom sme zaznamenali ohromný nárast ľudí ktorý sa v tejto ťažkej covidovej dobe začalo otužovaniu aktívne venovať čo je veľmi povzbudivé. A sme radi že už desiatku rokov túto sparťanskú aktivitu na jazere propagujeme
         Záverečná štatistika členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit v počte odpracovaných akcií: Marian Litvík /1/, František Vacek  /1/ Martin Straňay /2/,  Martin Grečmal /3/, Ján Litvík /3/, Peter Grochal /3/, Tomáš Hulla /4/, Veronika  Ciprichová /4/, Katarína Klamošová  /5/, Peter  Lauko /4/, Michal Božek  /4/, Martin Kanáš /5/,  Alžbeta  Piovarčiová /7/, Mária Piovarčiová /9/, Juraj Ďuríček /12/, Peter Kozoň /20/, Sárka Puškášová /22/, Martin Hulla /23/, Eduard Piovarči /41/.
 
Texty k fotografiám: 1/ Portál do nových častí Ľudmily. Výkop prekračuje Maťo Kanáš. 2/ Líščia priepastka v Belskej doline pod Kykulou. Peter Kozoň a Martin Straňay vyliezajú z tesnej šachty. 3/ Ťahačka prepraviek z palziviek do nového objavu vo vchode do Ľudmily. 4/ Juraj Ďuríček sa vracia so 6 m dlhej sienky cez nízky priestor s veľkými troskami sintrov. 5/ Martin Hulla nalieza  cez druhú užinu do zatiaľ nepomenovanej 6 metrov dlhej sienky.7/ Výhľad na končiare nad Gvozdom Martuliek z cesty.... 8/ Druhý vodopád Perečníka v doline ... pod Triglavom. 9/Výstup mohutnou chodbou od Juránskej ílovej zátky po vyčerpávajúcej akcii v Talianskej sonde.. 10/ Jedna z posledných akcíí v nových zrútených častiach Ľudmily v roku 2020. 11/ Akcia 22. 11. 2020 Naša malá jaskyniarska skupina fotil Michal Božek Naše celoživotné úsilie v Malej Fatre je takmer kontraproduktívne. Som v prieskume od 78 roku Ak chce niekto robiť skutočné jaskyniarstvo musí odísť do perspektívnejších krasových lokalít Slovenska. Tu je to bieda a zúfalstvo - doslovne jaskyniarske horory bez akýchkoľvek väčších radostí. Tých si v Malej Fatre nikto poriadne neužil. Nech niekto zdvyhne ruku ak áno. Len nekonečné kopačky a malometrážne objavy v drsných plazivkách. Kariéru v speleológii urobili len tí čo odtiaľto včas odyšli. A tak sa zúfalo snažíme aspoň predĺžiť túto drsnú ale krásnu jaskyňu. Snáď najkrajšiu v Malej Fatre, ale  zasa nič moc oproti jaskyniam v iných veselších a bohatších krasových oblastiach Slovenska. Keď počúvame tie správy o velkých objvoch všade možne a doslova podchvíľou obchádzajú nás mdloby z nášho beznádejného údelu. A do toho všetkého nás napokon sekne a brzdí aj akási podivuhodná bioteroristická Pandémia ktorá nám znemožní aj cestovanie k väčším projektom v zahraničí                  

           10. 1. 2021 sme zorganizovali ďalšiu akciu v rozbitej vetvi jaskyne Ludmila...
              Z akcie hneď v Novom roku 
              Najväčšie zhromaždenie na jazere v roku 2020 - Ekodeň na jazere podporilo 20 jaskyniarov z Aragonitu
             V mrazivom počasí na začiatku roka 2020. Popri kontrole uzáveru sa máčame v ľadových vodách jazera....
             Maťo je vo vode ako doma má to po mame...
             Vo vode nie je vždy veselo, zanedbaný tréning robí pobyt vo vode ťažším
             Ten blok hore nám robí starosti..... Martin sa obáva že sa môže zosunúť a zablokovať priechod.....
            Dobré fleky malého bazéna  vo vode po krk sú obsadené a tak čupíme v plytkej vode a vylamujeme 
            kusy ľadu
            Štand za pohodlnou plazivkou.. smerom na východ vedie chodbička z ktorej je vytláčaný slabí chladný prievan
            Do ľadu a snehu zovretý hrebeň Stratenca najperspektívnejšej speleologickej lokality Malej Fatry 
            Zimné kúpele boli pre mňa v tomto roku  náročné....
           Rozsutecké bralá
             V ľadovej triešti na brehu jazera...
              Nádhera zimnej prírody bola na Vianoce 2020 len vysoko v horách.....
             Večer vo vode v Novoronej akcii voda mala 3 stupne... vodu sme stíhali po akcii už len potme..
            Vianočný stromček na Rovnej hore nad Terchovou....
              Večerné kúpanie po akcii 
             Prvý lad na jazere pred vianocami...
             Jaskyňa pod Vianočným stromčekom... Ľudmila je úžasná jaskyňa pre fotografa tvorcu.....
           Známa ranná panoráma nad Gvozdom Martuliek....úplne sa vyčasilo a napokon sa predsa len oplatilo ísť
           proti noci a dažďu do Álp... tu by chcel mať každí z nás chatu. Toto sú iné tapety:-) Hneď po prvej rannej vychádzke
           do vŕškou sme boli radi že sme vyrazili
            Z tohoto miesta sme začali vo Vergotine merať... 
             Horný vodopád Perečník jeden z najkraších v oblasti, vraciam sa tu stále chtiac nafotiť niečo za iných svetelných
             podmienok a niečo z iného uhla z inej perspektívy s iným nápadom. Chýbala modelka:-)
          Zostupujeme a sme zvedaví ako dopadlo naše chytanie vody do nádrže ktorú sme tu vybudovali na poslednej
          akcii v minulú jeseň.... aj vtedy sme boli dolu len traja preto že slubovači čo vždy mudrujú ako by sa malo dole
          makať zasa zhasli na poslednú chvíľu a nechali nás v tom samých.
              Napriek pandémii sme vyrazili na 10 dní mimo republiku a oplatilo sa zbaviť sa toho pretlaku udalostí
              a napätia doma. Na Istrii i v Julinkách bolo nádherne a bezstarostne. Jednoducho úžasne. Strašili nás len
              telefonáty z domova v ktorých každí desil Slovenským televíznym spravodajstvom...
               Z pôvodne desiatich členov ktorí mali vyraziť sme ostali len traja. Všetci sa báli že donesú domov corónu
               a na poslednú chvíľu cukli aj napriek tomu že sme mali zaistené separé ubytko na jamarskej základni, kde
               nehrozil žiadny kontakt z domácimi teda žiadna socializácia.
             Nádherné horské lúky a pasienky čo by našinec za ne dal.... Hore uprostred tróni majestátny Špík s nadmorskou
             výškou 2 472 m nad morom. 
             Priezračná morská voda na kamennom pobreží zelenej lagúny...
            Ranné slnko na štítoch.... Je polovica augusta a na kopcoch sú ešte flaky snehu.
               Jednu akciu sme uskutočnili i vo Vergotinskej jaskyni ale už len vo dvojici po tom čo sa Peťovi Laukovi ozvalo
               staré zranenie achilovky
            Tiahla a mierne stúpajúca dolina Krma. Od slova pasienok paša pastva krmivo krma pre dobytok.
            Juránia velká ílová zátka. Ideme ťahať bahno zo žumpy... Tu bez veľkých akcií nemôžeme postúpiť.Naše akcie
            v tejto jaskyni zastavil covid. Traja odhodlaní to tu nezachránia, ale napriek tomu sme sa pustili do práce...
              Malebné horské jazero Bohiň tu sme mali v pláne navštíviť kaňon Mostnica, ktorého obrázky som
              našiel na jar na internete. Program sme mali v prvý deň poriadne nabitý.
              Ranná prechádzka na Prednom vrchu. Sme na prieskume a aj nachádzame zaujímavé fleky pre vynútené
              bivaky. Treba to tu poznať... 
               Panoráma aká sa pomedzi vrcholcami smrečín len tak nevid....
            Potok na Mostnici....
             Zo Starej Fudžiny sa vychádza do kaňonu Mostnica...
            Peťo si nad tirkisovou vodou kaňonu aj zahubárčil
           Romantické kánoe na hladine Bohinského jazera... stihol som sa kúsok prejsť po moste ponad odtok z jazera
           a skúsil som kúsok pravého brehu s množstvom rekreantov pri vode... Chce to pár hodín aby človek urobil prechádzku
           po pravej strane jazera
             Spodný vodopád Perečníka už nebol v takých farbách ako keď ho človek fotí na začiatku leta. Zeleň
             okolo je už unavená
             Na naše Slovenské pomery v Malej Fatre ohromná jaskynná chodba vysoká 15 až 20 metrov so šírkov26 až 33
             metrov klesá pod takmer 30 stupňovým uhlom 100 metrov do masívu
             Gozdna cesta je naozaj parádna takto to musíme prešmejdiť v protisvahoch a fotiť a fotiť.
            Vergotinská jaskyňa fotenie popri meraní...
             V doline KRMA fotím z auta šťastnú rodinku cyklistov ako si robia selfíčko a potom ma zbadali že ich
             fotím z auta a z chuti sa smejú
             Rôzne pokusy o zaujímavý pohľad....
            Pohlad k majestátnemu Stenaru sponad obce Mojstrana. Ťahalo ma to pod severnú stenu Triglavu, ale Tomáš
            navrhol preskúmať jednu z dolín odkiaľ je výstup k Triglavu ľahší.
              Krasové kaňony na Mostnici sú poriadne divoké temné a hlboké. Toto sú len také malé plytké tône...
            Pred polnocou v piatok sme dorazili pod tieto nádherné končiare a hodili sme bivak vedla auta do mokrej trávy.
            Počas jazdy cez Rakúsko nás častovali poriadne lejaky a tak sme nedúfali že v Julinkách budeme mať dobré
            počasie, ale bolo treba to risknúť.
              Na jaskyniarov u nás doma sa však moc spoliehať nedá
             Dolina Krma pred touto rozbitou chatkou sme odstavili auto ďalej bolo treba ísť už do horskej túry. My sme však boli
             len na prieskume... kam až sa dá dostať autom a aká je cesta...
             Človek sa nevie vynadívať je to tu horský raj.....
            Priepastná časť Vergotinských jaskýň...
            Keď sme dorazili na jazero bolo trochu pod mrakom...
             Kamenná nádrž ľadovej vody slúžila k napájaniu dobytka. Dá sa tu pekne osviežiť....
            Ťahačka prepraviek z druhej našej sondy v Juranii... škoda že nás nebolo viac... bude to takto už stále že vycestovať
            už nebude také jednoduché ako po iné roky?
              Dovolenková atmosféra na horskom jazere....
              Priepastka s mostom....
             Aj tu by sa dalo prežiť krásnych pár dní... kedy to ale bude.. nuž vďačný som aj za tieto chvílky...
            Hektický deň okolo vody je dlhý ako týždeň....
              Takto vypadá profil chodby v Juránii....vrátime sa tam ešte?
              Tirkisové zátišia na Mostnici. Našli sme to, ale nestihli sme prejsť dolinou ten prvý deň bol príliš krátky a v
              závere nám predsa len trochu spŕchlo a vyhnalo nás s kaňona.
               Suťovisko pod velkou klenbou....
              Minulý rok tu ešte zábradlia neboli a cesta hore k druhému vodopádu bola len na vlastné nebezpečie...
              Odhodlali sme sa len na ľahkú kopáčsku akciu v druhej sonde kde nie je treba toľko dosiek.
 
            Skúšam rôzne výrezy najdominantnejšej panorámy nad Gvozdom Martuliek
             Začína pršať a v dialke zahrmelo....
              Stará Fudžina a Hudjčov most vstup do kaňonu Mostnica
             Výhľad k vyústeniu z jazera Fudžina je za prvým horizontom listnáčov nad jazerom... Tam budeme musieť 
             urobiť v budúcnosti peknú túru do kaňonu
              Krasové kaňony na Mostnici sú poriadne divoké temné a hlboké. Toto sú len také malé plytké tône...
                 Malá vyhliadka nad jazerom aj tam sme stihli vybehnúť 
             V blokovišti...
              Večer na základni
             Ako hlboko tu siahajú sedimenty?
               Pri mori na zelenej lagúne... bolo príjemne....
            Nad Juránskou jaskyňou balíme matroš do batohov....
             Napokon všetko dopadlo veľmi dobre až na to že sa nám v jaskyni nepodarilo nachytať vodu do nádrže. Musíme to 
             urobiť inak vodu dovezieme v bandaskách, keď nás tu bude viac a prepláchneme kanál na dne sondy
             Na nič sme nezabudli...
             Peťo je riadne športovo vytuningovaný.....
              Zostupujeme k jaskyni....
            Dosky s tými je najväčšia štrapácia.....
            Všade na strmom svahu pred jaskyňou je samé blato.... Peťo zohnl dobrý lacný vodácky batoh také niečo si 
            musím zohnať.
             Prípravy na zostup sú na konci
             Taká troška nás tu už dlho nebola... Chýba nám tu obvyklá zostava Magduš, Martin a ostatní kamaráti... 
             Je vlhko zatiahnuté a asi bude liať....
            Tak sa ide na vec....
             Pod stropom sa vznáša opar zráža sa tu teplý a studený vzduch...
            Tá zeleň v jaskyni je úžasná....
               Treba zabaliť batohy pred dažďom do vriec....
              Silvio nás privítal vľúdne sezóna beží aj keď je o polovicu menej turistov....
             Neustále cvakám taký zlozvyk:-)
             Naše veľké ihrisko....
             Dolu je naša nádrž na vodu.....
              Vonku začína liať a hrmieť....
                Chalani hodnotia situáciu pred našou sondou
              Igelit je potrhaný a žiadna voda všetko presiaklo preč...
               Nuž tak sme to tu nevyhrali musíme na to inak viac od lesa....

                 Kukáme do našej druhej sondy....
             Do Talianskej sondy sa nám zosunulo dosť bahna
              Začali sme s ťažbou bahna...
             Tomáš nakladá j ťahám a Peťo vykydáva prepravky na hrádzu....
             Voda by sa dala dobre zachiťiť aj do tejto jamy vonku buráca hromobitie taktúto situáciu sme v jaskyni ešte
              nezažili.. Burácanie hromu sa desivo ozývalo veľkým priestorom.
               Po 30 nákladoch sme to vzdali.... v sonde sme našli zaujímavú starú konzervu

             No tak sme sa pobavili... škoda že Peťo po tejto akcii pri mori zle skočil na pätu...
            Dosky sme oškrábali...
            Aj prepravku... a ťaháme na základňu...
            Na tejto akcii bol Peťo ešte redy o pár hodín zle došlapol a bolo po akciách...
              Nuž ale nie sú každý deň Vianoce
            Cestov nahor fotím....
             Stredom medzi blokmi vymlela voda koryto....
            Keď je človek uťahaný stúpaš hore ťažkým krokom...
            V rozmočenom teréne sa poriadne šmýka...
           Konečne strmina za nami....
            Na pochode od Juránskej jaskyne....
             A sme pri autiaku....
             Prší a sme celí mokrý...
              Nadnes naozaj stačilo...
            To bahno dalo zabrať každému.....
             Teraz už len treba ísť kdesi na pivo....
             Chytro niečo hodiť do seba na sváču nebolo kedy.... a jedem....
               no veď poďme ....
               to je seriálek....
               konečne na základni a do sprchy....
               Po každej búrke je hneď zasa rýchlo pekne....
              Pohodička po akcii v tieni stromov pred kamennou chalúpkou....

             Nádherné počasíčko.... Nino Legovič zarezáva cez prázdniny u oca vo firme.....
             Hodnotíme akciu a informujeme Silvia prečo sa nám nepodarilo zachitiť do nádrže vodu
             a talianská rajčinová konzerva ktorá má viac ako 100 rokov
             Teraz už vieme že jamu pod stenev vykopali asi taliansky jaskyniari už veľmi  dávno...
              Ešte sme tam našli nejaký črep z liatiny možno s kotlíka kde varili to pončo
             Takáto konzerva svedčí o Talienskej prítomnosti na Istrii....
             Keď sa vo veľkom šífovalo do ameriky....
             Červený doslova paradajkový západ slnka....
              Pláže pri mory boli poloprázdne....
              tu je to v lete vždy narvané....
             aj sme si zaskákali....
             Lehátka poloprázdne cykločlny zaparkované
              aj čo peknô popozerali.....
             Správňacký žabí skok do 2 m hlbokého bazéna....
             Plážoviská boli všade poloprázdne toto je na zelenej lagúne....
            Podvečer boli poloprázdne aj obchody....
             Najviac sme sa báli obchodov ale bolo to v pohode. Nikto z nás tam nič nechytil...
             Cez obed to bývalo plnšie....
              Zberači palstových flaší pred výkupňou Kauflandu......
             Slané more a slané pláže bránili šíreniu covidu....
             Napokon aj silné UV žiarenie pomáhalo zaháňať covidového oplana...
            Napokon aj pestrá morská strava s obsahom jódu nás chránila pred pliagov.....
           Vybehli sme na Malý Sokol s veľmi peknými výhľadmi na jazero 22. máj 2020
            Využívame slnečné počasie v Pieskovej sonde... dobre sa tu chytá vitamín D ktorý je dobrý proti koróne.. 
               Je to beznádejná robota ale pokúšame sa  odkryť dno priestoru...

             Jazero je nádherné a v lete tu bude pretlak rekreantov. Tento rok zrejme do chorvátska len tak ľahko nepocestu-
             jeme.   
          Naše malé improvizované akcie na jazere... tento záber je z...
              Jazero zaliate slnkom a mladou zeleňou je úžasným balzamom na duši.... 
             Takto v zovretí stien to lezcom celkom ide....
            Šli sme pozrieť a skúsiť niečo z diery vyťahať... nádhernou medovo voňajúcou lúkou...
 
            Bolo pod mrakom ale sparno ako pred dažďom... 
             Nálada je skvelá chlapci sú nabrúsení k malému dobrodružstvu....
            Martin sa šarpe do Líščej priepasti
             Možno sa formuje zaujímaví team
             Niekoľko hodinový pobyt v tesnej šachte sa chalanom pozdával.
              Komín prechádza do poruchy.....  
             Piata naša kacia
             Diery ako by tu nedozreli do väčších rozmerov....
             My a vyťažený matroš Vyťahali sme 21 nákladov v mojom starom speleovreci
             Na dne je naša stará sonda v 83 roku sme tu naposledy pracovali....
            Rozpršalo sa a tak odchádzame v kombinézach...
             Pochod úchvatnou zeleňou
              Hliníkový košík ktorý som pred 37 rokmi zobral svokrovcom z dvora je tu stále ako historická pamiatka
              na prvé naše exploračné práce v priepastke v treskúcej zime v roku 1983 
            Peťo sa obracia k polovníckemu posedu snáď nás neulovia:-)
            Tesne nad dnom.... za desaťročia tu ľudia nahádzali vela skál...
            V zelenom lese pred poruchou
              Pred zalezením do vyerodovaného komína Líščej priepastky 
           Pádime na pivo doslovne ozlomkrky..:-)
           Peťo na čele smädného peletónu:-)
            A sme za vodou pri odparkovanom aute....
             Zhadzujeme blembáky a kombinézy....
           Chalanom sa práca v drsnej diere páčila a radi by si to zopákli, občas sem teda vybehneme.
            Tak že zasa niekde v Malofatranských šluchtách nabudúce....
            Vtáči polostrov na Váhu  
            V tieni briez je príjemne....
            Martin zasa našiel nejaký pokladový kamienok kus kremeňa
             A Peťo objavil okolo cesty jahody....
 
           Foťák ma hnevá zničoho nič sa prepne do formátu RAW ktorý nemám čím spracovať. Nevšimol som si
           že objektív je zamlžený
             Kus horniny so sintrovýmy nátekmi a bardavicami v strmom svahu k etáži s jaskyňou Ľudmila
              Vzhľadom na situáciu vo svete s covidom to tento rok nevyzerá celkom dobre hlavne so zahraničnými
              akciami
             Tak je nám teraz hej....
             Bradavicovité oblinky sintrov na zrútenom skalnom bloku....
             No teraz pokopeme v zdanlivo slepom výklenku vchodu do Ludmily.
             Martin zalieza do zdanlivo slepého výklenku vchodu do jaskyne...
             Hociaký zanedbatelný priestor by tu mohol byť nádherne vyzdobený. To nás ženie dopredu
 
              Bločkov je tiež dosť.
           Juraj podáva leflektor....
              Nuž je to tu zaujímavé. Vidím to prvýkrát...
              Aj táto porucha je zaujímavá a hlbšie pod súčasným zasuteným dnom by sa mohla otvoriť a smerovať nadol 
              ku komínu v Diamantovom vŕtaní.
             Steny sú skutočne pekne vyleptané eróziou vody
             Dnes je nás na akcii mimoriadne veľa tak že sa dá aj ulievať...
              Detajli škrapovaného stropu...
             Bločky idú jeden za druhým...
             Kvaplik s dierkou na boku
             Taký akurát pre Peťana....
             Martin s Jurajom tu už na predchádzajúcej akcii kutali zatial čo ja som lopatoval pod zrúteným portálom
             Pieskovej jaskyne. A toto zo sondy vypratali. 
              Sme na samom začiatku nudných kopačiek...
             Pracujeme viac menej ležérne...
             Samozrejme asistujem popri fotografovaní...
              Idem sa tam na to pozrieť s foťákom
         17. 6 sme zahájili práce vo vchode do Ludmily za účelom hľadania invázneho ponoru smerom nadol k Jaskyni Nad
          diamantovým vŕtaním
            Nová tvár portálu jaskyne Ľudmila....
             Ešte netušíme kam to povedie ale priestor ide dohora...
            Martin je opäť vo svojom živle a v plazivkách ako doma...
             Treba tu vyťažiť vela matrošu a ideme dolu kopcom....
              Ako vždy sa tešíme na vodu v jazere...
             Chlapcou ale akcia nažhavila...
            Odchádzame spokojní a s nádejov ktorú vkladáme do ďalších akcií...
             Martin dostane od Juraja v Porúbke základný lezecký výcvik....
             Čo je pre nás výhodou, stále môžeme trénovať v studenej vode...
            Jazda okolo zelených kopčekov Šípskej Fatry je malebná...
             Jucháme na Zázrivú krásna cestička...
            Je veselo...
            Naše diétne Malofatranské akcie vo vchodovej časti ľudmily. Peťo prestal chlastať a tak chlastám pivo
            len sám:-)
            Tak sme hore opäť v trojici Martin ja a Peťo..... rutinná kontrola uzáveru a rutinná ťahačka sute spoza užiny
            Každá akcia sa ako vždy rodí ťažko hlavne v tejto covidovej dobe, keď sa ľudia boja vzájomných kontaktovať....
              Svet ako sme ho poznali sa nám pomali rozpadá rovno pred očami. Nič už nie je isté, ani priatelstvá, ani spoločné 
              ciele Spolahnúť sa už nedá na nič a na nikoho. Každí tu je len sám za seba a individuálne.
            Skrátka pekne nasraná a posraná doba do ktorej tento západácky katastrofický kapitalizmus prirodzene vyústil, 
            pre to že žgrloštvo mocibažnosť a chamtivosť nemôžu skončiť inak ako v takomto globálnom závoze.
            Sediment ktorý musíme vyťažiť lenže je to všetko na veľmi dlho a v takejto neistote človeku ani nie je do spevu..

            Juraj Ďuríček sa vracia s objavenej malej sienky. Venujeme tu tomu veľa času, ale snáď nás to niekam posunie.
            Ťahačka prepraviek našim babám nerobí problém.... Sárka posiluje tak že žiadny problém:-)
             Zatiaľ čo Katka z Majou šli na exkurné fotenie do Ľudmily s Maťom sme obkopávali balvan pred plazivkou
             fotila Sárka
            Obtiažne nakladanie piesčitej drte do prepravky. Maťo dostal zabrať....
             A pekne nám to ide a už to mohlo byť dávno hotové keby sa okolo toho toľko nestrečkovalo....
            Podhrabával tento balvan ktorý sťažoval naliezanie do ešte tesnej plazivky
             Na vyhriatej základni po studenom kúpely... tesne pred odchodom
             Po akcii 10. 10. 2020 voda je už studená pod 10 stupňov
             Plavci a potápači z Hipocampusu a pár z Aragonitu je dnes v akcii...
           Naša parta pred vchodom do jaskyne....
             Tančeky nad portálom jaskyne.... je tu kopec roboty nevieme kam skôr skočiť.... všade nám to padá na hlavu:-)
             Katuš je už nažhavená na kolenačkovanie.....

          Slnko je takmer na horizonte, tento objavček nás zatiaľ z biedy nevytrhne, ale možno nás časom niekam 
              posunie.
            Martin je pri chuti a teší sa aj do vody....
            Tu hore máme ešte slnko dole na brehu jazera už nesvieti.....
             Cvakli sme si po loku ostrého Tatranského čajíka 
            Maťo lezie z diery a ide sa dolu k vode....
            Srandičky srandičky....
             Ešte záber pred jaskyňou a hurá do studenej vody.....:-)
             Najprv upratujeme tesne pred plazivkou... Obaja Maťovia sú nabrúsení
             A takto to vypadá za užinov. Za Martinom sú dve malé sienky v ktorých by sa dalo sondovať dopredu...
            Maťo Kanáš sa na posledných akciách poriadne obul do práce. Maťo Ďakujeme....
             Ťaháme z diery pekné kúsky trosiek odťaženej jaskyne....
             Tesne po príchode ku jazeru Katka a Michal s Mirkou nás už čakali
             Akcie sa nerodia ľahko, covid robí problémy.Dnes je však nádherné počasie a podarilo sa nám zohnať šoféra
            Jesenný podvečer nad jazerom... 
            Táto kopačka je pre Martina dosť adrenalínovým zážitkom....
             Tak že slnečná pohoda nás pri kúpaní rozhodne nečaká....
             Polygónový bod bude na tomto výčnelku....
            Prechod do ďalšieho priestoru ktorý tesne kopíruje stenu lomu. Objavili sme časť odťaženej jaskyne proti
            toku niekdajších vôd 
              Mázli obraz prelieznia do novej sienky v Ludmile....
            Tento prah musíme znížiť aj kvôli objaveným komínom tesne pod ním, tie by nás mohli spojiť s Diamantovým
            vŕtaním
               Pohľad k Tyrkysovej hladine jazera....
             Pre tentokrát stačilo....
             Stereotyp nad jazerom aj unavuje... ale darmo potrebujeme tú našu jaskynku predĺžiť. nič lepšieho v Malej 
             Fatre zatiaľ nemáme.
            Kopec za solinkami ... kde každodenne trénujem rýchle výšlapy.

            Prvý krát prichádza na akciu Juraj nový nádejný člen Aragonitu... 
            S Martinom sme lopatovali na Pieskovej kým dofrčí Juraj vlakom...
            Je nádherné počasie chalani idú hore do jaskyne ...
             Ja tu budem zbierť vitamín D pri lopatovaní:-)

              Pobalené a idú hore je nádherný deň....

              Na oblohe ani mráčik...
             Tak dajte hore pozor....
            Bude to rýchlovka popracujú ale aj vo vchode kde plánujeme začať sondovať.
            Takto sme sa na jar zakopávali pod zrúteným portálom. Dutina tu mala šírku 4 m
             Leto bolo na jazere hektické všetci dovolenkovali doma pri všetkých možných vodách....
            Naše proticovidové pracovisko pri lopate....
             Naša jarná sonda....
            Ak chcem dosiahnúť efekt sýtosti na nových monitoroch musim na starom monitore poriadne pritvrdiť žial tie nové 
            technológie sú dosť skurvené
             Peťo na striedačke....
            Sonda pod zrúteným portálom pieskovej jaskyne v lome Kraľovany II. Pieskom zaplnená dutina podchádza blok 
            a šikmo klesá smerom na východ.
            Naša študentka sa prišla mrknúť.....
            Korodovaná stena niekdajšej krasovej dutiny
             Pod zrúteným portálom to pokračuje šikmo nadol smerom na východ....
             Trochu jasnejší záber...
            Vypadá to tu ako archeologické vykopávky.... priestor ktorý odkrývame je cca  1, 5 až 2 m široký a zhruba 
             toľko postupne i vysoký
               Tróju tu už teda nevykopeme, ale aspoň by sme mohli odkryť morfológiu stien dutiny.
             Takto vyzerá korodovaný povrch stien dutiny....
            Potrebovali by sme vyprázdňovať priestor po spádnici lenže je to riziko že ten blok odvetrá a zrúti sa nám 
            do výkopu.
            sivé vápence bohato pretkané žilkami kalcitu
              Keď to načne korózia vypadajú steny dutiny v takom vápenci takto, tvrdšie kalcitové žilky ako mriežka vystupujú
             drapľavo zo steny
             Stropné anastomózy v zrútenom portály pieskovej jaskyne
            Houg.... máme hotovo...
            Blok odštiepený radlicou nakladača zo steny jaskyne...
            Tu vidieť čerstvý lom v masíve sivých dolomitických vápencov a dažďom odkrytú vnútornú špecifickú patinu steny 
            dutiny pôvodne kompletne zanesenej pieskom. táto vrstvička je hrubá 1 až 2 mm
             Martin nad oným bločkom s korodovným povrchom....
             Mišo Božek šoféroval 4 akcie na jazere.... Vďaka
             Dalo by sa tu ľahko zakopať do masívu ale je to riziko....
             Cez deň je pri práci  poriadne horúco. Pečie tu ako v peci....

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SPRÁVA          o činnosti Jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2020 - Eduard Piovarči                                   ...